ضایعات نخاعی و ستوان فقرات، شایع‌ترین بیماری‌ها در کودکان