عراق: در یک ماه اخیر هیچ گونه برقی از ایران دریافتن کرده‌ایم