مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد: نقش نظام بانکی در تقویت زنجیره‌های ارزش جهت رونق تولید

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد: نقش نظام بانکی در تقویت زنجیره‌های ارزش جهت رونق تولید