آلایندگی هوای اراک به مرز هشدار رسید

آلایندگی هوای اراک به مرز هشدار رسید