ترفندی جالب و  راحت‌ برای تمیز کردن لکه های فرش / فیلم