آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک با قابلیت هسته‌ای در هند

آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک با قابلیت هسته‌ای در هند