دیدار باقری با وزیر امور خارجه اتریش

دیدار باقری با وزیر امور خارجه اتریش