چرا به یکی از چهره‌های مهم جریان اصولگرایی هیچ مسئولیتی داده نشد؟