وزیر امور خارجه سه‌شنبه به مجلس می‌رود

وزیر امور خارجه سه‌شنبه به مجلس می‌رود