معاون پارلمانی رییس‌جمهور از رأی اعتماد مجلس به «نوری» تشکر کرد

معاون پارلمانی رییس‌جمهور از رأی اعتماد مجلس به «نوری» تشکر کرد