روحانی: مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض ها گوش شنوا داشته باشند