سفر با خودروی شخصی به مشهد در دهه پایانی صفر ممنوع است؟