عده‌ای اصرار دارند آزموده را بیازمایند / منافع ملی همچنان باید بلاگردان برخی رویکردهای دلواپسانه باشد