جزییات بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس از آبان ماه اعلام شد