۱.۱ میلیون نفر به دلیل کرونا در ایران بیکار شدند / فیلم