علت خروج دروازه بان خارجی پرسپولیس از ایران چه بود؟

علت خروج دروازه بان خارجی پرسپولیس از ایران چه بود؟