مشقت‌هایی که کشیدم اگر برای غیر خدا بوده جز خسارت چیزی ندارد