دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف ارائه دهند