پدیده بسیار  عجیب جوشیدن خاک در روستای هلیله بوشهر! / فیلم