بیهوش شدن خواننده مشهور در زمان اجرای برنامه / فیلم