تحقق جهش تولید در کارخانه نتیجه کمک های بانک ملی ایران است