بانک توسعه تعاون به نیاز اعتباری واحدهای صنعتی و تولیدی استان یزد پاسخ داده است