اقدام عجیب زوج ها برای گرفتن وام ازدواج / طلاق صوری و ازدواجِ دوباره!

اقدام عجیب زوج ها برای گرفتن وام ازدواج / طلاق صوری و ازدواجِ دوباره!