حمایت ۱۰۹ میلیارد ریالی بانک کشاورزی از مجتمع گلخانه ای پرورش سبزی و صیفی جات در استان سیستان و بلوچستان

حمایت ۱۰۹ میلیارد ریالی بانک کشاورزی از مجتمع گلخانه ای پرورش سبزی و صیفی جات در استان سیستان و بلوچستان