قطعه سازان ایرانی به «بنز» و «بی ام و» صادرات دارند!

قطعه سازان ایرانی به «بنز» و «بی ام و» صادرات دارند!