جزییات واکسیناسیون دانش‌آموزان / نوع واکسن کرونای تزریقی به دانش آموزان چیست؟