آخرین تصمیمات درباره زمان بازگشایی حضوری مدارس اعلام شد