پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «باران» با بازی امیرحسین صدیق