طوفان شن در ریگان / ۶۷ روستا در محاصره شن‌های روان / فیلم

طوفان شن در ریگان /  ۶۷ روستا در محاصره شن‌های روان /  فیلم