تنها آرزویم برای ملت ایران رخت بستن ویروس بی‌شرف کرونا است