بازدید و ارزیابی عملکرد شعب بیمه رازی، هر سه روز یک‌بار