نجات فردی گرفتار شده در سیل با یک قایق بادی / فیلم