اعتقادات عجیب مخالفان واکسن که با شنیدنش دود از سرتان بلند خواهد شد! / فیلم