نجات شهروند اصفهانی از سقوط با کمک عمامه یک روحانی / فیلم