کمیته‌ای برای بررسی افزایش پلکانی حقوق تشکیل می‌شود

کمیته‌ای برای بررسی افزایش پلکانی حقوق تشکیل می‌شود