درگذشت استاد بازنشسته روابط بین‌الملل دانشگاه تهران بر اثر کرونا