تصاویری از آتش سوزی مهیب در انبار پارچه در بغداد / فیلم

تصاویری از آتش سوزی مهیب در انبار پارچه در بغداد / فیلم