مصدومیت شدید چهارنفر به‌دلیل انفجار گاز شهری در شهرستان کارون