محور هراز ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مسدود می‌شود

محور هراز ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مسدود می‌شود