تعطیلی مهدهای کودک سه شهرستان جنوبی فارس به علت کرونا و سرما

تعطیلی مهدهای کودک سه شهرستان جنوبی فارس به علت کرونا و سرما