علت عدم تزریق یک نوع از واکسن کرونا به خانم‌های کمتر از ۵۰ سال چیست؟