واکنش بازارها در روز مذاکرات وین / پراید بیشترین تغییر قیمت را داشت!

واکنش بازارها در روز مذاکرات وین / پراید بیشترین تغییر قیمت را داشت!