انفجار در پایگاه آمریکایی «التنف» در سوریه

انفجار در پایگاه آمریکایی «التنف» در سوریه