پخش گاز کلر در این شهر ایران / مردم شهر مسموم شدند!