سفیر آمریکا در راهرو روبروی من قرار گرفت و گفت «شکرا، شکرا، سعادت السفیر»

سفیر آمریکا در راهرو روبروی من قرار گرفت و گفت «شکرا، شکرا، سعادت السفیر»