معارفه معاونین سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و مالی وزارت خارجه / تصاویر