آنچه در وین اتفاق می‌افتد، تمرکز بر رفع تحریم‌هاست

آنچه در وین اتفاق می‌افتد، تمرکز بر رفع تحریم‌هاست