واکنش مردم لبنان به ورود تانکرهای سوخت ارسالی ایران / فیلم