خنده عجیب زن  هنگام ریختن خاکستر پدر در دریا / فیلم