تاثیر مصرف داروی دیابت بر کاهش مرگ با کرونا کشف شد